มหาวิทยาลัยขอนแก่น รณรงค์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ “ฟรี”

Continue Reading

KKU – โปรดทราบ! วิกฤติน้ำครั้งนี้แก้ได้ด้วยเราทุกคน (รณรงค์ประหยัดน้ำ)

Continue Reading

รณรงค์จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รณรงค์จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง การตรงต่อเวลา รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง ปลุกจิตสำนึก เคารพสิทธิของผู้อื่น รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง จิตอาสา สานส์จาก ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอน 1 สานส์จาก ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอน 2 ผลิตสื่อสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่

Continue Reading