Category: คลิป/สปอต/VTR

April 5, 2016 Off

รณรงค์จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By chupar

รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง การตรงต่อเวลา รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง ปลุกจิตสำนึก เคารพสิทธิของผู้อื่น รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง จิตอาสา สานส์จาก ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอน…