การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

August 20, 2018 Off By chupar

มข.แจ้ง 2 กรณี
1. พนักงานราชการจะได้รับการคัดเลือก เพื่อ บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้
2. เงินตกเบิกสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพ

เรียนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รักทุกท่าน รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ในนามของตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้

เรื่องที่ 1 สถานภาพของพนักงานราชการ

จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย เป็น มหาวิทยาลัยในกำกับ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา บุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถปรับสถานภาพตามมหาวิทยาลัยได้ และ ไม่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง คือ พนักงานราชการ ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านอธิการบดีไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ช่วยเหลือหรือปรับบุคลากรกลุ่มนี้เข้ามาทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัยระบบใหญ่ให้ได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ประชุมกับหน่วยงาน คณะต่างๆ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ซึ่งมหาวิทยลัยขอนแก่นได้ตัดสินใจในขณะนั้นว่า จะต้องปรับพนักงานราชการที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามในการปรับนั้นมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องอธิบายที่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยจึงให้คณะและหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ภาระงาน และกรอบอัตรากำลังที่เป็นความจำเป็นของพนักงานราชการกลุ่มนี้ส่งมาให้มหาวิทยาลัย ต่อมามหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์จัดกลุ่มอัตรากำลังเป็นกลุ่มเทคนิค และกลุ่มบริการ เพื่อนำเสนอขอกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป เงินรายได้ ซึ่งวิเคราะห์ออกมาแล้ว มีทั้งหมด 282 อัตรา แล้วมหาวิทยาลัยจะได้เสนอขอกรอบอัตราในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือ กบม. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

หลังจากได้รับกรอบอัตรากำลัง การดำเนินงานลำดับต่อไปคือ มหาวิทยาลัยจะส่ง รายละเอียดต่างๆ กระบวนการในการคัดเลือก ส่งไปให้คณะและ หน่วยงานต้นสังกัด ของพนักงานราชการเหล่านั้น ดำเนินการคัดเลือก ให้ได้พนักงานมหาวิทยาลัย เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 และให้สามารถบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

“สรุปว่า พนักงานราชการทุกท่านจะได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการ นั้น มหาวิทยาลัยจะจัดทำเป็นประกาศในการคัดเลือกพนักงานราชการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยให้คณะ ส่วนงาน เป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของพนักงานราชการขอให้รอดูรายละเอียดที่หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมคือ Portfolio และ ผลงานของตนเอง เพราะอาจมีการคัดเลือกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึ่งพนักงานราชการทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้จะมีศักดิ์และสิทธิ์ สวัสดิการ มีเงินชดเชย หรือ บริการต่างๆที่ได้จาก มหาวิทยาลัยเท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน สิ่งนี้คงทำให้ พนักงานราชการโล่งใจได้แล้วว่า สถานภาพของท่านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่ความสามารถ ประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมอยู่ด้วย เพราะท่านต้องผ่าน กระบวนการ คัดเลือก”

เรื่องที่ 2 กรณีเงินตกเบิก หรือ เงินเดือนปรับสำหรับท่านที่เปลี่ยนสถานภาพ ขอเรียนว่าในขณะนี้มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพ ประมาณ 700 คน ที่ยังไม่ได้เงินตกเบิก หรือ ได้ปรับเงินเดือนเป็น 1.4 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น บุคลากรท่านใดที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว แล้วได้ปรับเงินเดือน 1.4 ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินตกเบิก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านจะได้รับเงินตกเบิก ส่วนท่านที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับเงินเดือนเป็น 1.4 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านจะได้ปรับเงินเดือน เป็น 1.4 ส่วนเงินตกเบิกต้องรอในปีงบประมาณถัดไป

Comments

comments