KKU – HR Transformation

KKU – HR Transformation

July 23, 2019 Off By chupar


KKU – HR Transformation
KKU TRANSFORMATION เทปนี้พบกับเรื่องใกล้ตัวบุคลากรทุกท่านมากที่สุด คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบกับ โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Comments

comments