Great Place to Live สร้างมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่

Great Place to Live สร้างมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่

August 8, 2019 Off By chupar

Great Place to Live สร้างมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ …ด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
พบกับ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
#KKUTRANSFORMATION

Comments

comments